Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

1.1. – odpovídá zákazníkovi, že hmotný výsledek služby/zboží při převzetí
nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2111 občanského zákoníku).

1.2. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2111 občanského zákoníku, popř. v
případě díla – hmotného výsledku poskytnutých služeb, neodpovídá-li Smlouvě,
může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k
povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může
zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od
Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu
odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez
vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou
slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu – nemůže
dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že
– nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi
působilo značné obtíže.

1.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí hmotného výsledku
služeb/zboží zákazníkem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1.4. Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, jde-li o vady, které byly
způsobeny dopravou zboží prováděnou zákazníkem nebo neodbornou manipulací
prováděnou zákazníkem.

1.5. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím
obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních

podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které
byl zákazník upozorněn písemně ve Smlouvě.

1.6. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí, zákazník – jiný subjekt v době šesti měsíců od
převzetí.

1.7. Pro zákazníka – jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně
od příslušných ustanovení občanského zákoníku následující:
a) výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné
porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
b) při nepodstatném porušení smlouvy má zákazník – jiný subjekt právo na
odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny, a to podle volby -,
c) při podstatném porušení smlouvy má zákazník – jiný subjekt právo na
přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

1.8. Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je
pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje – následující postup.
Zákazník informuje společnost – přepravce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u
přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení -.
Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve
kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje písemně – na
adrese sídla anebo některé provozovny o poškození zásilky a zašle mu
fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.

1.9. Reklamaci může zákazník uplatnit u – – osobně v provozovně, v níž byla
služba objednána, poštou formou zaslání doporučené zásilky na adresu sídla –
anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu: info@info.cz . Při
uplatnění reklamace je nezbytné, aby vždy zákazník vyplnil reklamační list, který v
případě osobní reklamace se zákazníkem vyplní odpovědný pracovník – dané
provozovny. Při uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je možné rovněž

využít reklamační list, který je k dispozici na internetových stránkách -. V případě
uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je společně s vyplněným
reklamačním listem nezbytné zaslat i fotodokumentaci poškozeného hmotného
výsledku služeb/zboží. – současně upozorňuje, že čitelné vyplnění reklamačního
listu, v němž musejí být vyplněny zejména veškeré kontaktní údaje zákazníka a
stručný popis reklamované vady, je nezbytným předpokladem pro řádné uplatnění
reklamace.

1.10. – rozhodne o reklamaci zákazníka – spotřebitele v případě reklamace
uplatněné osobně ihned, ve složitých případech či v případě jejího uplatnění poštou
či elektronickou poštou do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba
přiměřená podle druhu zboží či dodané služby, která je zapotřebí k odbornému
posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
– se zákazníkem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek
VELKÝ NADPIS